Posada en obra

Per assegurar un bon funcionament, el sistema SILENSIS requereix que se segueixin unes senzilles regles d’execució. Aquestes són les pautes a seguir:

Pas 1

Preparació i replantejament

Independentment de si la fàbrica porta o no bandes elàstiques a la base, en el replantejament horitzontal es marcarà l’ample de la fàbrica sense considerar els revestiments.

Pas 2

Col·locació de les bandes elàstiques

Es col·locaran bandes elàstiques on correspongui, en funció de la solució constructiva de què es tracti (envà interior, paret separadora, etc.), d’acord amb el que indica el projecte. Les bandes elàstiques s’han d’adherir amb cola de guix o guix a l’element constructiu en el que es col·loquin (forjat inferior, forjat superior, etc.).

Pas 3

Arrencada de les fàbriques

A les fàbriques amb banda elàstica a la base s’haurà d’aplicar pasta de muntatge entre la banda elàstica i les peces de la primera filada de la fàbrica.

Pas 4

Execució de les filades i recepció de les fàbriques

En funció del tipus de maó (petit o gran format), el muntatge de la fàbrica s’executarà d’una determinada manera fent servir morter o pasta de muntatge.

Pas 5

Col·locació de la llana mineral

A les parets separadores de dues fulles, el material absorbent es col·locarà ben fixat a la primera fulla de la paret separadora i omplint tota la seva superfície.

Pas 6

Regates

A les fàbriques que portin bandes elàstiques, s’interromprà el massissat de les instal·lacions en el punt on es troben la fàbrica i els forjats inferior i superior.