Sistema SILENSIS

Veure comparativa…

SILENSIS és un sistema constructiu basat en parets de maó i bloc ceràmic, que compleix amb les exigències del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i els estàndards Passivhaus en matèria d’aïllament acústic.

A Ceràmica la Coma fabriquem maons i blocs aptes per a SILENSIS. A més subministrem tots els materials complementaris necessaris i l’assessorem en el procés de construcció.

Amb el sistema SILENSIS, aconseguirà:

Aïllament acústic “in situ” entre 50 y 55 dB en parets separadores de vivendes de maons o blocs ceràmics.

Elevada resistència al foc amb classificació EI 240 i REI-240 en parets separadores. Reacció al foc classificada com A1.

Excel·lent comportament en front la humitat. La presència d’aigua no altera les seves propietats.

Resistència a impactes i càrregues suspeses. Parets amb adequada duresa i resistència.

Seguretat en front a robatoris gràcies a la solidesa i resistència estructural dels maons i blocs ceràmics.

A més, amb el sistema SILENSIS-CERAPY, que combina els blocs i maons ceràmics amb plaques de guix, aconseguirà complir sobradament amb l’estàndard DB HE1 del CTE d’aïllament tèrmic.

Saber-ne més…

Maons i blocs per a SILENSIS

Depenent del tipus de paret desitjada s’utilitzaran diferents tipus de maó: buit (petit i gran format), perforat, massís o bloc de termoarcilla.

Ladrillo perforado Gero HD liso

Aptes per a sistema 1B, 2A y 2B

Supermahon de 7

Aptes per a sistema 1B, 2A, 2B
i envans interiors