Política de Gestió

La Direcció de CERAMICA LA COMA, empresa dedicada a la fabricació i comercialització de material ceràmic per a la construcció, enfoca el Sistema de Gestió de Qualitat i Medi Ambient i Energia com una manera d’organitzar el funcionament de l’empresa partint d’uns pilars bàsics com són la qualitat dels seus serveis, gestió dels aspectes ambientals, la satisfacció de client, les possibles emergències, els riscos, els requisits legals i la millora contínua per a l’eficàcia del sistema. Per a això, la política del Sistema de Gestió de Qualitat i Medi Ambient implantat a CERAMICA LA COMA, segons les normes UNE-EN-ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015 i UNE-EN ISO 50001:2018, es basa en els següents aspectes:

 • La Qualitat, el Medi Ambient, la Energia i la seva millora són responsabilitat de tots els integrants de CERAMICA LA COMA.
 • El màxim grau de qualitat i respecte cap al medi ambient i rendiment energètic s’obté planificant, executant, revisant i millorant el Sistema de Gestió per prevenir els possibles errors.
 • Complir amb la legislació i reglamentació mediambiental i energètica aplicable, així com amb altres requisits que CERAMICA LA COMA subscrigui relacionats amb els seus aspectes mediambientals i energètics.
 • Establir i revisar regularment objectius i metes d’acord amb els compromisos assumits en aquesta declaració. Per a l’aplicació efectiva d’aquests principis, és absolutament necessari el suport als mateixos tant de l’equip directiu com de la plantilla.
 • Intensificar de manera contínua la nostra gestió mediambiental i energètica per obtenir millores en el comportament global de CERAMICA LA COMA, amb un enfocament d’anàlisi de cicle de vida.
 • Establir un compromís explícit de la protecció de l’entorn, prenent especial rellevància la protecció de la contaminació i el respecte cap a l’entorn més proper.
 • La Qualitat està orientada cap a la Satisfacció de tots els nostres clients mitjançant el compromís de tota l’organització en complir amb les seves necessitats i requisits, així com els requisits legals i reglamentaris i els propis dels productes.
 • Promoure l’ús racional dels recursos energètics, promovent la sostenibilitat de les activitats realitzades, així com l’adquisició de productes i serveis eficients que tinguin un impacte significatiu en el rendiment energètic.
 • Millorar permanentment la formació de tot el personal de CERAMICA LA COMA, promovent el seu sentit de responsabilitat per la qualitat, el medi ambient i la millora del rendiment energètic.
 • Promoure un ús eficient dels recursos naturals disponibles així com un ús eficient de la energia.
 • Orientació cap a la millora contínua tant dels processos productius com de l’eficàcia de el Sistema de Gestió de la Qualitat, Medi Ambient i Energia en el qual, prevenir els errors sigui un aspecte fonamental i millora en l’acompliment mediambiental i rendiment energètic.
 • Identificar i controlar els aspectes ambientals i energètics de l’organització i els riscos, de tal manera que s’estableixi un enfocament preventiu.
 • Prestar la màxima atenció a l’evolució tecnològica i a les possibles millores que les noves tecnologies posessin al nostre abast.
 • És fonamental la participació i col·laboració de tots pel que aquesta Política és difosa a tot el personal de CERAMICA LA COMA per al seu coneixement i comprensió.

Política d’Avaluació de proveïdors externs

Així mateix es realitza l’avaluació dels proveïdors externs, avaluant la qualitat, la gestió mediambiental, la seguretat i salut en el treball, mitjançant les comprovacions corresponents i assegurant que són capaços de proveir els productes i serveis encomanats sota els requisits marcats per CERAMICA LA COMA.

A través d’aquest comunicat, es pretén implicar als nostres proveïdors externs i transmetre’ls com se’ls avaluarà:

Per a l’avaluació inicial, s’ha tingut principalment en compte la relació històrica entre els proveïdors externs i l’empresa.

Per a les avaluacions futures o a l’objecte de poder donar l’aprovació a un proveïdor nou, del què no existeixen referències, es tindran en consideració, entre altres, els següents aspectes:

 • Termini de lliurament.
 • Entrega de documentació del producte / servei així com de la coordinació d’activitats en matèria de prevenció de riscos laborals per donar compliment a la legislació vigent
 • Qualitat de producte / servei prestat (Professionalitat).
 • Empresa i/o producte certificat/acreditat.
 • Capacitat de l’empresa per a la realització del servei o fabricació del producte
 • Comportament mediambiental.
 • Incidències i No conformitats registrades

Els responsables del sistema juntament amb el responsable de compres realitzaran l’avaluació contínua dels proveïdors, per comprovar si segueixen complint aquells requisits pels quals van ser avaluats inicialment.

Amb la integració al sistema actual, d’un sistema de gestió d’energia segons la ISO 50.001/2018, els aspectes de l’eficiència energètica i el consum d’energia representaran un criteri de decisió a l’hora de valorar les ofertes en el cas de productes rellevants per al consum d’energia.

L’augment de l’eficiència energètica constitueix un objectiu estratègic de la CERAMICA LA COMA i es considera de manera corresponent en la valoració de les diferents ofertes dels proveïdors.

Per a l’aplicació efectiva d’aquests principis, és absolutament necessari el suport als mateixos tant de l’equip directiu com de la plantilla, juntament amb el compromís dels proveïdors externs.

La Direcció revisarà periòdicament aquesta Política de Gestió i criteris d’avaluació dels proveïdors externs amb l’objecte de desenvolupar el concepte de millora contínua i assegurant, d’aquesta manera, el seu manteniment actualitzat.

Direcció

Balaguer, 10 de gener de 2024