10 raons per les quals els nostres productes són sostenibles

Matèries primeres naturals

Els nostres productes ceràmics s’obtenen a partir de primeres matèries naturals, com és l’argila. Un material 100% natural que extraiem de la nostra pedrera i que, a diferència d’altres, no emet compostos orgànics volàtils (C.O.V.) i la seva emissió de gas radó, substàncies perilloses i radiació és tan baixa que es considera inapreciable.

Extracció responsable de l’argila

A Ceràmica la Coma extraiem l’argila de manera responsable i segura i cuidant l’entorn. A més, és una activitat que genera ocupació per als pobles de la comarca de la Noguera, Segrià i altres al voltant de la província de Lleida. La petjada de carboni associada al transport de la matèria primera és molt petita a causa de la proximitat de les pedreres amb la fàbrica.

Fabricació eficient i sostenible

Hem realitzat importants inversions en R+D+i per reduir progressivament el consum d’energia, mitjançant sistemes automatitzats que optimitzin el consum energètic així com la implementació, per exemple, d’una planta pròpia de cogeneració d’1MWh de potència. Gràcies al sistema s’aconsegueix una major eficiència energètica i es realitza un aprofitament tèrmic de l’energia.

Aïllament tèrmic i eficiència energètica

Els materials ceràmics per la seva elevada inèrcia tèrmica presenten innegables avantatges pel que fa a la seva capacitat termoreguladora de la temperatura, davant d’altres materials lleugers, com ara els murs d’entramat de fibra de fusta. L’elevada inèrcia tèrmica contribueix a l’aïllament tèrmic de l’envolvent de l’edifici. El seu ús és habitual en obres bioclimàtiques i edificis construïts sota l’estàndard Passivhaus.

Els materials ceràmics contribueixen al confort higrotèrmic a l’interior dels edificis mitjançant la millora de l’aïllament i la inèrcia tèrmica de les solucions d’envolvent i les particions interiors de l’edifici, l’eliminació de ponts tèrmics i la regulació de la humitat ambient a causa de la transpirabilitat.

Seguretat per als usuaris

Els materials ceràmics proporcionen seguretat als usuaris gràcies a un excel·lent comportament davant del foc, resistència a impactes i seguretat davant de robatoris així com robustesa i gran resistència a càrregues suspeses pesades a més d’un excel·lent nivell de protecció davant dels fenòmens meteorològics com vent, pluja o neu.