Sostenibilitat

10 raons per les que els nostres productes són sostenibles

Matèries primeres naturals

Els nostres productes ceràmics s’obtenen a partir de matèries primeres naturals com l’argila. Un material 100% natural que extraiem de la nostra pedrera i que, a diferència d’altres, no emet compostos orgànics volàtils (C.O.V.) i la seva emissió de gas radó, substàncies perilloses i radiació és tan baixa que es considera inapreciable.

Extracció responsable de l’argila

A Ceràmica la Coma extraiem l’argila de manera responsable i segura, tenint cura de l’entorn. A més és una activitat que genera ocupació per als pobles de la comarca de la Noguera, el Segrià i altres del voltant de la província de Lleida. La petjada de carboni associada al transport de la matèria primera és molt petita a causa de la proximitat de les pedreres amb la fàbrica.

Fabricació eficient i sostenible

Hem realitzat importants inversions en R+D+i per reduir progressivament el consum d’energia, mitjançant sistemes automatitzats que optimitzen el consum energètic així com la implementació, per exemple, d’una planta pròpia de cogeneració d’1MWh de potència. Gràcies a el sistema s’aconsegueix una major eficiència energètica i es realitza un aprofitament tèrmic de l’energia.

Aïllament tèrmic i eficiència energètica

Els materials ceràmics, per la seva elevada inèrcia tèrmica, presenten innegables avantatges en quant a la seva capacitat termoreguladora de la temperatura davant d’altres materials lleugers, com els murs d’entramat de fibra de fusta. L’elevada inèrcia tèrmica contribueix a l’aïllament tèrmic de l’envolvent de l’edifici. El seu ús és habitual en obres bioclimàtiques i en edificis construïts sota l’estàndard Passivhaus.

Els materials ceràmics contribueixen al confort higrotèrmic a l’interior dels edificis mitjançant la millora de l’aïllament i la inèrcia tèrmica de les solucions d’envolvent i particions interiors de l’edifici, l’eliminació de ponts tèrmics i la regulació de la humitat ambiental a causa de la seva transpirabilitat.

Seguretat per als usuaris

Els materials ceràmics proporcionen seguretat als usuaris gràcies a un excel·lent comportament contra el foc, resistència a impactes i seguretat davant de robatoris així com robustesa i una gran resistència a càrregues suspeses pesades a més d’un excel·lent nivell de protecció davant dels fenòmens meteorològics com el vent, la pluja o la neu.