1. Informació de l’empresa:

CERÀMICA LA COMA, S.A.
Domicili Social: Ctra. de Menárguens, S/N – 25600 de Balaguer (Lleida)
Fàbrica: Ctra. de Menárguens, S/N – 25600 de Balaguer (Lleida)
Registre Mercantil de Barcelona, Tom 5221, Llibre 4529, Secció 2ª, Foli 158, Full nº54.430, Inscripció 1ª – C.I.F. A-08789679
info@lacoma.com

2. Política de privacitat i seguretat:

CERÀMICA LA COMA, S.A. garanteix la confidencialitat de les seves dades personals en els termes establerts per:

  • La LOPD (Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de personals i garantia dels drets digitals.)
  • El RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques) que és la nova normativa de la Unió Europea que unifica la regulació del tractament de les dades personals en els diferents països de la UE.

Recopilem les seves dades cada vegada que vostè contacta directament amb nosaltres, a través de la present web, o mitjançant les línies d’atenció telefònica i/o correu electrònic disponibles per als clients, per demanar informació sobre els nostres productes i serveis. Quan vostè ens demana un pressupost sobre un producte o servei ofert per nosaltres. Quan vostè compra o contracta directament amb nosaltres un producte o servei. En casos puntuals, quan amb la seva autorització, terceres empreses ens comuniquen les seves dades personals.

CERÀMICA LA COMA, SA utilitza, emmagatzema i tracta les dades personals que ens proporciona amb les finalitats d’atenció al client, promocions i publicitat: per respondre a les seves consultes i presentar-li ofertes i novetats sobre els nostres productes, vendes de productes i/o serveis: per a la correcta gestió de seva adquisició. Les dades recollides són necessàries per poder gestionar de forma adequada la relació entre les parts.

CERÀMICA LA COMA, SA no cedirà en cap cas les seves dades de caràcter personal a tercers, excepte les cessions previstes per la legislació aplicable. En un altre cas, se li informarà prèviament per tal que autoritzi la cessió.

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, limitació d’ús, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, conforme al procediment legalment establert, indicant-ho per escrit a l’empresa CERÀMICA LA COMA, SA, amb domicili en Ctra. De Menàrguens, S/N – 25600 de Balaguer (Lleida) o bé, per correu electrònic info@lacoma.com

3. Condicions d’utilització. CERÀMICA LA COMA, SA no es fa responsable de:

3.1. Fer un ús amb fins o connotacions il·lícites, de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment; un ús no autoritzat o fraudulent del lloc web o dels seus continguts; un ús prohibit a les presents condicions; així com qualsevol utilització que resulti lesiva per als legítims drets i interessos de tercers.

3.2. Provocar danys en els sistemes físics o lògics de CERÀMICA LA COMA, SA, del seu lloc web, dels seus proveïdors o de tercers, o qualsevol pràctica que pugui danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir el normal funcionament dels documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic. Especialment, es prohibeix expressament introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys.

3.3. Intentar accedir als recursos o àrees restringides de la pàgina web, sense complir els requisits d’accés, i utilitzar, reproduir, copiar, distribuir, permetre l’accés del públic o manipular les dades de CERÀMICA LA COMA, SA, tercers proveïdors i altres usuaris , a través de qualsevol modalitat.

3.4. En particular, ia títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers, informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

3.4.1 De qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de la legislació.

3.4.2 Indueixi, inciti, incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, infamants, violentes, perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic.

3.4.3 Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.

3.4.4 Constitueixi qualsevol tipus de publicitat o anunci de tercers aliens a CERÀMICA LA COMA, SA

4. Drets d’autor, propietat intel·lectual i industrial.

Són de propietat de CERÀMICA LA COMA, SA, tots els continguts de www.lacoma.com que suposin: el seu disseny gràfic, els seus logotips, les imatges, els textos i altres elements continguts en la mateixa. Igualment, l’usuari reconeix i accepta que totes les marques, noms comercials o signes distintius, i tots els drets de propietat industrial i intel·lectual inherents als mateixos, sobre els continguts i / o qualsevol altre element inserit en la pàgina, són propietat exclusiva de CERÀMICA LA COMA, SA i / o de tercers, que tenen el dret exclusiu d’utilitzar-los en el tràfic econòmic. Sota cap supòsit, l’accés als continguts de la pàgina web suposa la renúncia, transmissió, cessió, llicència total o parcial d’aquests drets, ni confereix cap dret d’utilització, traducció, adaptació, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública d’aquests continguts, sense la prèvia i expressa autorització de CERÀMICA lA COMA, SA o els seus titulars legals. Cap material dels que es presenten en la pàgina web de CERÀMICA LA COMA, SA podrà ser copiat, reproduït, publicat, carregat en equips informàtics, enviat per correu, transmès o distribuït de cap manera, especialment mitjançant publicació en altres pàgines web o en entorns de xarxa, diferent de la descàrrega en el seu ordinador personal per al seu ús, respectant rigorosament tots els copyright i avisos de propietat.

5. Limitació de responsabilitats.

CERÀMICA LA COMA, SA no garanteix l’absència de virus o elements similars en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic ia la seva pàgina web, que poguessin produir alteracions de programari i maquinari per a l’usuari. La utilització de la nostra pàgina web i dels seus continguts suposa l’acceptació per part de l’usuari dels anteriors riscos i, per això, aquest exclou CERÀMICA LA COMA, SA de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de l’eventual presència de virus o altres elements anàlegs. CERÀMICA LA COMA, SA intentarà amb tots els mitjans al seu abast garantir la seguretat de la informació facilitada pels usuaris. No obstant això, com és comunament conegut, la seguretat en l’entorn d’Internet no pot ser garantida en la seva totalitat, en cap moment.

6. Política d’enllaços.

El nostre lloc web pot contenir enllaços a altres pàgines web, en què les pràctiques d’informació i condicions d’ús poden ser diferents de les nostres. Per això, els usuaris han de consultar les notificacions de privacitat de les altres pàgines a les que accedeixen, ja que CERÀMICA LA COMA, SA no coneix, controla, vigila o fa propis els continguts de les mateixes i, per tant, no es fa responsable de la informació subministrada o recollida per aquests tercers, excloent expressament qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar de l’accés a les pàgines o continguts que enllacin directament des www.lacoma.com Per tot això, CERÀMICA LA COMA, SA declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que s’inclogui fora d’aquest lloc web i no estigui gestionada per www.lacoma.com

7. Jurisdicció i lleis aplicables.

Les presents condicions generals d’ús es regeixen per les lleis espanyoles. Qualsevol controvèrsia en relació amb aquest lloc web es substanciarà davant la jurisdicció espanyola.