Prestacions tècniques

El sistema SILENSIS ofereix prestacions acústiques, tèrmiques i de comportament contra el foc.

Acústica

L’aïllament acústic de les parets del sistema SILENSIS depèn del tipus de maó, material absorbent i banda elàstica utilitzats.

Obra nova
Paret SilensisDescripció de la paret SilensisRA (dBA)
Silensis Tipus 1A
Una fulla sense bandes elàstiques
ENL +BC24cm + ENL51
ENL + ENF + BC24cm +ENF ENL54
ENL + BC29cm + ENL52
Silensis Tipus 2A
Dues fulles amb bandes elàstiques perimetrals 
ENL + LHGF7cm BpEEPS + LM4cm + LHGF7cm BpEEPS + ENL56-59
ENL + LHGF7cm BpEEPS + LM4cm + LHGF7cm BpEEPS + ENL amb rozas®57
ENL + LHGF7cm BpEEPS + LM4cm + LHGF7cm BpEEPS + PYL54-59
ENL + LHGF7cm BpEEPS + LM4cm + LH7cm BpEEPS + ENL54-56
Silensis Tipus 2B
Dues fulles amb bandes elàstiques perimetrals a la fulla lleugera
ENL + LP11,5cm + LM4cm + LH5cm BpEEPS + ENL61
ENL + LP11,5cm + LM4cm + LH7cm BpEEPS + ENL61
ENL + LP14cm + LM4cm + LH5cm BpEEPS + ENL63
Silensis Tipus 1B
Tres fulles amb bandes elàstiques perimetrals a les 2 fulles exteriors 
ENL + LHGF5cm BpEEPS + LM4cm + LP11,5cm + LHGF5cm BpEEPS + ENL70
Envans interiors SilensisENL + LHGF7cm + ENL amb rozas®34
PYL + LHGF7cm + PYL34
PYN + LHGF7cm + PYN34
ENL + LH7cm + ENL amb rozas®35
Rehabilitació
Trasdossats ceràmics amb bandes elàstiques perimetralsLM4cm + LH o LHGF BpEEPS + ENL
(aplicat sobre fàbrica de LP/LM/BC de m ≤ 200 kg/m²
16
LM4cm + LH o LHGF BpEEPS + ENL
(aplicat sobre fàbrica de LH/LHGF de m ≤ 50 kg/m²
23

Tèrmica

Les solucions SILENSIS presenten una inèrcia tèrmica més elevada que els sistemes lleugers de perfileria metàl·lica amb plaques de guix. Això es tradueix en un major amortiment de les oscil·lacions tèrmiques entre el dia i la nit, així com les degudes a un ús discontinu dels sistemes de calefacció o climatització. Tot això es tradueix en un major confort per a l’usuari.

Les solucions SILENSIS de dos i tres fulles compleixen àmpliament el DB HE1 del CTE considerant un gruix mínim de 4cm de llana mineral, ja que presenten una transmitància tèrmica, U (W/m2K ), inferior al mínim valor de transmitància tèrmica límit, ULim (W/m2K), exigible a una partició interior.

ProvetaCategoriaResultat
Envà LHGF7cm + ENL (1)Categoria de càrregues “a” i d’ús “III” (2)COMPLEIX

(1) Fàbrica amb bandes de EEPS perimetrals
(2) Categoria de càrregues “a” (Categoria de càrregues moderades: safareigs i petites prestatgeries) Categoria d’ús “III” (Estàncies amb possibilitat d’acumulació de gent, amb mobiliari movible, locals comercials).

Comportament contra el foc

Les solucions SILENSIS garanteixen el compliment de les exigències de resistència al foc establertes pel DB SI del CTE.

Les solucions de parets separadores de maó aconsegueixen nivells de resistència al foc de fins a EI 240, la classificació de resistència màxima possible.

Envans
Tipus de paretResistència al foc (1)
ENL +LH7cm BpEEPS + ENLEI60
ENL +LH7cm + ENLEI90
ENL +LH10cm + ENLEI180
LP11,5cmREI120
LP11,5cm + ENLEI240
Parets separadores
Tipus de paretResistència al foc (1)
ENL + BC24cm + ENLREI240
ENL + BC29cm + ENLREI240
ENL + LH6cm BpEEPS + LM40 + LH6cm BpEEPS + ENLEI240
ENL + LH7cm BpEEPS + LM40 + LH7cm BpEEPS + ENLEI240
ENL + LP11,5cm + LM4cm + LH5cm BpEEPS + ENLEI240
ENL + LP11,5cm + LM4cm + LH7cm BpEEPS + ENLEI240
ENL + LHGF5cm BpEEPS + LM4cm + LP11,5cm + LM4cm + LH5cm BpEEPS + ENLEI240

BC: Bloc ceràmic encadellat; LP: Maó perforat; LH: Maó buit de petit o gran format; LM: Llana mineral; ENL: Arrebossat i guarnit de guix; BbEEPS: Bandes elàstiques a la base de EEPS; BpEEPS: Bandes elàstiques perimetrals de EEPS.
(1) Resultats establerts a partir d’assajos en laboratori de resistència al foc realitzats per Hispalyt i dels valors de la taula F.1 de l’Annex F del DB SI del CTE. Els resultats de les solucions amb revestiment de guarnit de guix són aplicables a solucions semblants revestides amb placa de guix laminat o natural.