Prestacions tècniques

El sistema SILENSIS ofereix prestacions acústiques, tèrmiques i de comportament contra el foc.

Acústica

L’aïllament acústic de les parets del sistema SILENSIS depèn del tipus de maó, material absorbent i banda elàstica utilitzats.

Obra nova
Paret Silensis Descripció de la paret Silensis RA (dBA)
Silensis Tipus 1A
Una fulla sense bandes elàstiques
ENL +BC24cm + ENL 51
ENL + ENF + BC24cm +ENF ENL 54
ENL + BC29cm + ENL 52
Silensis Tipus 2A
Dues fulles amb bandes elàstiques perimetrals 
ENL + LHGF7cm BpEEPS + LM4cm + LHGF7cm BpEEPS + ENL 56-59
ENL + LHGF7cm BpEEPS + LM4cm + LHGF7cm BpEEPS + ENL amb rozas® 57
ENL + LHGF7cm BpEEPS + LM4cm + LHGF7cm BpEEPS + PYL 54-59
ENL + LHGF7cm BpEEPS + LM4cm + LH7cm BpEEPS + ENL 54-56
Silensis Tipus 2B
Dues fulles amb bandes elàstiques perimetrals a la fulla lleugera
ENL + LP11,5cm + LM4cm + LH5cm BpEEPS + ENL 61
ENL + LP11,5cm + LM4cm + LH7cm BpEEPS + ENL 61
ENL + LP14cm + LM4cm + LH5cm BpEEPS + ENL 63
Silensis Tipus 1B
Tres fulles amb bandes elàstiques perimetrals a les 2 fulles exteriors 
ENL + LHGF5cm BpEEPS + LM4cm + LP11,5cm + LHGF5cm BpEEPS + ENL 70
Envans interiors Silensis ENL + LHGF7cm + ENL amb rozas® 34
PYL + LHGF7cm + PYL 34
PYN + LHGF7cm + PYN 34
ENL + LH7cm + ENL amb rozas® 35
Rehabilitació
Trasdossats ceràmics amb bandes elàstiques perimetrals LM4cm + LH o LHGF BpEEPS + ENL
(aplicat sobre fàbrica de LP/LM/BC de m ≤ 200 kg/m²
16
LM4cm + LH o LHGF BpEEPS + ENL
(aplicat sobre fàbrica de LH/LHGF de m ≤ 50 kg/m²
23

Tèrmica

Les solucions SILENSIS presenten una inèrcia tèrmica més elevada que els sistemes lleugers de perfileria metàl·lica amb plaques de guix. Això es tradueix en un major amortiment de les oscil·lacions tèrmiques entre el dia i la nit, així com les degudes a un ús discontinu dels sistemes de calefacció o climatització. Tot això es tradueix en un major confort per a l’usuari.

Les solucions SILENSIS de dos i tres fulles compleixen àmpliament el DB HE1 del CTE considerant un gruix mínim de 4cm de llana mineral, ja que presenten una transmitància tèrmica, U (W/m2K ), inferior al mínim valor de transmitància tèrmica límit, ULim (W/m2K), exigible a una partició interior.

Proveta Categoria Resultat
Envà LHGF7cm + ENL (1) Categoria de càrregues “a” i d’ús “III” (2) COMPLEIX

(1) Fàbrica amb bandes de EEPS perimetrals
(2) Categoria de càrregues “a” (Categoria de càrregues moderades: safareigs i petites prestatgeries) Categoria d’ús “III” (Estàncies amb possibilitat d’acumulació de gent, amb mobiliari movible, locals comercials).

Comportament contra el foc