Avantatges

Les solucions de SILENSIS ofereixen respostes a totes les necessitats de construcció de murs: envans interiors, separacions entre habitatges i zones comuns, façanes… Tot això amb les característiques i avantatges dels maons i blocs ceràmics de sempre, afegint nous avantatges gràcies a les innovacions del sistema.

Aïllament acústic

Els sistemes SILENSIS ofereixen al mercat la millor solució possible per construir parets d’alt aïllament acústic, complint les exigències de protecció davant del soroll previstes en el CTE i els estàndards Passivhaus.

Rendiment econòmic

La seva excel·lent relació qualitat / preu, juntament amb la rapidesa i senzillesa de col·locació, són la millor garantia per mantenir els costos controlats i oferir un habitatge de qualitat i altes prestacions.

Sense pèrdua de superfície útil

SILENSIS permet el compliment de les noves exigències del CTE fent servir parets ceràmiques de gruixos i masses semblants a les emprades avui en dia. Mitjançant lleugeres modificacions en el sistema de muntatge actual s’evita la pèrdua de superfície útil significativa.

Aïllament tèrmic

La naturalesa ceràmica dels maons contribueix a aconseguir un òptim nivell d’aïllament tèrmic, tant en les façanes com en les parets mitgeres.

Construcció sostenible

Els materials ceràmics, pel seu caràcter natural, contribueixen a la millor conservació del medi ambient, amb el que promouen una construcció més sostenible i responsable. Respecten a més a més, la salut de les persones al no contindre elements tòxics, contribuint així a la prevenció d’al·lèrgies i altres malalties.

Seguretat contra els robatoris

La robustesa dels maons i blocs ceràmics en els murs de separació d’habitatges garanteix el dret a la protecció de la intimitat davant de robatoris i intrusions.

Seguretat contral el foc

Els maons i blocs ceràmics ofereixen un comportament excel·lent contra el foc. No són combustibles, no emeten gasos ni fums en contacte amb la flama i no propaguen l’incendi.

Resistència a càrregues suspeses

Les parets construïdes amb materials ceràmics permeten la fixació d’elements suspesos amb total garantia.

Resistència mecànica

Els maons i blocs ceràmics permeten la construcció de murs d’altes prestacions mecàniques.

Resistència a impactes

Gràcies a la duresa i durabilitat del material ceràmic, les parets de maó ofereixen una gran resistència davant d’impactes.