Tipus de parets SILENSIS-CERAPY

El sistema SILENSIS ofereix solucions constructives aptes tant per a obra nova com per a rehabilitació.

Obra nova

Per a obra nova, el sistema SILENSIS ofereix parets separadores ceràmiques d’una, dues o tres fulles de maó, de tot tipus de formats, amb bandes elàstiques en les unions amb altres elements constructius en funció de la solució de què es tracti.

Parets separadores
1 fulla 2 fulles 3 fulles
Silensis Tipus 1A Silensis Tipus 2A Silensis Tipus 2B Silensis Tipus 1B
1 única fulla pesada recolsada sense bandes elàstiques. 2 fulles lleugeres amb bandes elàstiques perimetrals i material absorbent a la càmara. 1 fulla pesada recolsada amb un trasdossat lleuger amb bandes perimetrals i material absorbent a la càmara. 1 fulla pesada recolsada amb un trasdossat lleuger a cada costat, amb bandes perimetrals elàstiques i material absorbent a la càmara.
CTE DB HR
Tipus 1
CTE DB HR
Tipus 2
CTE DB HR
Tipus 2
CTE DB HR
Tipus 1 o 2
Tabics interiors
Sense bandes elàstiques a la base Amb bandas elàstiques a la base

Rehabilitació

En la gran majoria dels casos dels edificis a rehabilitar, partirem d’un element separador vertical d’una sola fulla. En aquest cas, tant si es tracta d’una fulla pesada, com si es tracta d’una fulla lleugera, la rehabilitació amb solucions ceràmiques consistirà en aplicar un extradossat ceràmic, bé per una o per les dues cares de la paret de partida.

Cas més comú en un edifici a rehabilitar Solució ceràmica a aplicar
Pared separadora d’una sola fulla:
– Paret de maó buit doble (Totxana, Supermaó, …)
– Paret de mig peu de maó perforat (Gero)
Aplicar un trasdossat ceràmic de bandes elàstiques perimetrals i material absorbent a la càmara, per una o per les dos cares de la p