Comparativa blocs ceràmics vs blocs de formigó

A les obres cal informar-se i triar bé. Els maons i blocs ceràmics formen solucions integrals amb les millors prestacions acústiques, tèrmiques i de protecció al foc. Creen espais atractius i moderns i són capaços de complir simultàniament totes les especificacions del Codi tècnic de l’edificació, superant clarament altres materials de construcció.

ACÚSTICA

Es compleixen les exigències acústiques del CTE amb solucions lleugeres i econòmiques.

Maons i blocs ceràmics

 • Es compleixen les exigències acústiques del CTE amb solucions més lleugeres i econòmiques.

 • Parets separadores d’una fulla: compleixen acústicament i tèrmica en la majoria de situacions.

 • Solucions de dues fulles: inclouen bandes elàstiques perimetrals i ofereixen elevades prestacions acústiques.

 • Solucions mixtes (amb PYL): són més eficients, ja que amb una paret base de maó més lleugera ofereixen elevades prestacions acústiques.

 • Prestacions acreditades amb assaigs d’aïllament acústic al laboratori i certificats Silensis.

Maons i blocs de formigó

 • Es compleixen les exigències acústiques del CTE amb solucions més lleugeres i econòmiques.

 • Parets separadores d’una fulla: compleixen acústicament i tèrmica en la majoria de situacions.

 • Solucions de dues fulles: inclouen bandes elàstiques perimetrals i ofereixen elevades prestacions acústiques.

 • Solucions mixtes (amb PYL): són més eficients, ja que amb una paret base de maó més lleugera ofereixen elevades prestacions acústiques.

 • Prestacions acreditades amb assaigs d’aïllament acústic al laboratori i certificats Silensis.

TÈRMICA

Per les seves prestacions, cal un menor aïllament tèrmic per complir el CTE.

Maons i blocs ceràmics

 • La resistència tèrmica de les fàbriques de maons i blocs és més gran i per tant millor, cosa que permet optimitzar l’aïllament en les condicions climàtiques més dures.

 • Les parets separadores d’una fulla de bloc ceràmic compleixen acústicament i tèrmicament en la majoria de situacions.

Maons i blocs de formigó

 • Les fàbriques de maons i blocs de formigó ofereixen menor resistència tèrmica, requerint un gruix més gran d’aïllament.

 • Les parets separadores d’una fulla de formigó, per complir tèrmicament, necessiten incorporar un aïllant addicional.

FOC

Totes les solucions ceràmiques destaquen per la seva elevada resistència al foc.

Maons i blocs ceràmics

 • Tots els maons i blocs ceràmics estan caracteritzats a l’Annex F del DB SI.

 • Totes les solucions ceràmiques destaquen per la seva elevada resistència al foc, complint les exigències establertes pel DB SI.

Maons i blocs de formigó

 • Nombrosos tipus de peces de formigó no apareixen a l’Annex F del DB SI.

 • La majoria de solucions no poden justificar si compleixen la resistència al foc exigida.

ESTALVI

El seu preu, consum per m² i elevat rendiment a l’obra els fan més rendibles.

Maons i blocs ceràmics

 • Les peces ceràmiques són més lleugeres i per tant milloren el rendiment a l’obra. A més hi ha peces de gran format que acceleren el muntatge.

 • Els blocs ceràmics consumeixen menys morter que els de formigó, per la seva mida més gran i el seu encadellat vertical.

Maons i blocs de formigó

 • Les peces de formigó de mida similar són més pesades, cosa que augmenta el temps de muntatge.

 • Les seves grans perforacions comporten un major consum de morter.

FIABILITAT

Qualitat demostrable: CTE, DdP, DAP, certificats sil·lensis i assaigs.

Maons i blocs ceràmics

 • Declaracions de Prestacions (DdP) completes i rigoroses, recolzades per assajos o documents oficials.

 • Es disposa de Declaracions Ambientals de Producte (DAP), que abasten tot el cicle de vida del producte.

 • Les DAP ceràmiques, en estar verificades per un organisme independent, contribueixen a l’obtenció de més crèdits a les certificacions LEED, VERDE i BREAM.

 • Resistències tèrmiques avalades per dades oficials del CTE i càlculs d’elements finits a laboratoris acreditats.

Maons i blocs de formigó

 • DdP incompletes, confuses i difícils de justificar.

 • Només es disposa d’autodeclaracions ambientals de producte (ADAP), i abasten només fins a la sortida de fàbrica.

 • Les ADAP de formigó, en no estar verificades per un organisme independent, obtenen menys crèdits a les certificacions de sostenibilitat.

 • Les resistències tèrmiques declarades no són vàlides per al càlcul perquè es refereixen només a les peces però no a les fàbriques, ja que no consideren les juntes de morter.

SOSTENIBILITAT

Fabricats amb matèries primeres naturals i saludables. Economia circular.

Maons i blocs ceràmics

 • Són productes naturals, el component principal dels quals és l’argila.

 • Les fàbriques se situen en zones rurals, proporcionant estabilitat i ocupació a les poblacions properes.

 • Són completament reciclables i/o reutilitzables al final de la vida útil.

 • Formen façanes i murs de gran durabilitat, que contribueixen a perllongar la vida útil de l’edifici.

 • Per la seva llarga vida útil i mínim manteniment permeten un estalvi econòmic als seus propietaris.

 • Confort acústic i tèrmic per als usuaris.

 • Aporten seguretat als seus habitants, pel seu comportament davant del foc i la seva elevada resistència a impactes.

 • Són un element clau en la conservació i la restauració del nostre patrimoni històric.