Amb un sistema constructiu basat en parets de maó i bloc ceràmic, que compleix amb les exigències del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i els estàndards PassivHaus en matèria d’aïllament acústic, el sistema SILENSIS.

 

Els avantatges del sistema SILENSIS son:

Aïllament tèrmic Aïllament Tèrmic: la naturalesa ceràmica dels maons contribueix a aconseguir un òptim nivell d’aïllament tèrmic, tant en les façanes com en les parets mitgeres.
Aïllament acústic Aïllament Acústic: la millor solució possible per construir parets d’alt aïllament acústic, entre 50 y 70 dB en parets separadores de vivendes de maons o blocs ceràmics.
Elevada resistència al foc Elevada resistència al foc amb la classificació EI-240 i REI-240 en parets separadores: no són combustibles, no emeten gasos ni fums en contacte amb la flama i no propaguen l’incendi.
Excel·lent comportament en front la humitat Excel·lent comportament en front la humitat: la presència d’aigua no altera les seves propietats
Resistència a impactes Resistència a càrregues suspeses Resistència a impactes i càrregues suspeses: gràcies a la duresa i durabilitat del material ceràmic, les parets de maó ofereixen una gran resistència davant d’impactes i permeten la fixació d’elements suspesos amb total garantia.
Construcció sostenible Construcció sostenible: la ceràmica contribueixen a la millor conservació del medi ambient, amb el que promouen una construcció més sostenible i responsable. Respecten a més a més, la salut de les persones al no tenir elements tòxics, contribuint així a la prevenció d’al·lèrgies i altres malalties.
Seguretat contra els robatoris Seguretat contra els robatoris: la robustesa dels maons i blocs ceràmics en els murs de separació d’habitatges garanteix el dret a la protecció de la intimitat davant de robatoris i intrusions.

A Ceràmica La Coma fabriquem maons i blocs aptes per a construir sota les guies SILENSIS. A més subministrem tots els materials complementaris necessaris i l’assessorem en el procés de construcció. Un sistema que es pot utilitzar en obra nova i en reformes, que combina els blocs i maons ceràmics amb plaques de guix, aconseguirà complir sobradament amb l’estàndard DB HE1 del CTE d’aïllament tèrmic.
Alguna de les solucions del sistema inclouen unes bandes elàstiques a tot el perímetre de la par