Amb un sistema constructiu basat en parets de maó i bloc ceràmic, que compleix amb les exigències del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i els estàndards PassivHaus en matèria d’aïllament acústic, el sistema SILENSIS.

Els avantatges del sistema SILENSIS son:

Aïllament Tèrmic: la naturalesa ceràmica dels maons contribueix a aconseguir un òptim nivell d’aïllament tèrmic, tant en les façanes com en les parets mitgeres.
Aïllament Acústic: la millor solució possible per construir parets d’alt aïllament acústic, entre 50 y 70 dB en parets separadores de vivendes de maons o blocs ceràmics.
Elevada resistència al foc amb la classificació EI-240 i REI-240 en parets separadores: no són combustibles, no emeten gasos ni fums en contacte amb la flama i no propaguen l’incendi.
Excel·lent comportament en front la humitat: la presència d’aigua no altera les seves propietats
Resistència a impactes i càrregues suspeses: gràcies a la duresa i durabilitat del material ceràmic, les parets de maó ofereixen una gran resistència davant d’impactes i permeten la fixació d’elements suspesos amb total garantia.
Construcció sostenible: la ceràmica contribueixen a la millor conservació del medi ambient, amb el que promouen una construcció més sostenible i responsable. Respecten a més a més, la salut de les persones al no tenir elements tòxics, contribuint així a la prevenció d’al·lèrgies i altres malalties.
Seguretat contra els robatoris: la robustesa dels maons i blocs ceràmics en els murs de separació d’habitatges garanteix el dret a la protecció de la intimitat davant de robatoris i intrusions.

A Ceràmica La Coma fabriquem maons i blocs aptes per a construir sota les guies SILENSIS. A més subministrem tots els materials complementaris necessaris i l’assessorem en el procés de construcció. Un sistema que es pot utilitzar en obra nova i en reformes, que combina els blocs i maons ceràmics amb plaques de guix, aconseguirà complir sobradament amb l’estàndard DB HE1 del CTE d’aïllament tèrmic.
Alguna de les solucions del sistema inclouen unes bandes elàstiques a tot el perímetre de la paret, amb la finalitat d’interrompre el pont acústic que transmet el so. És tracta d’una solució provada amb excel·lents resultats. La diferència entre el muntatge tradicional i el sistema SILENSIS es de fins a 11 decibels més d’aïllament acústic.