Construcció amb Termoarcilla

Segons la forma de posar els blocs Termoarcilla ECO 3 s’obtenen diferents resultats de conductivitat i resistència tèrmica del mur.

Col·locació de termoarcilla tipus 1

Tipus 1

Execució del mur amb junta de morter d’unió contínua.

Col·locació termoarcilla tipus 2

Tipus 2

Execució del mur amb junta de morter d’unió, interrompuda per separació d’aire de 30 mm de gruix.

Col·locació termoarcilla tipus 3

Tipus 3

Execució del mur amb junta de morter d’unió, interrompuda per banda de material aïllant de 30 mm de gruix.

Dades de col·locació

A continuació mostrem les taules de resultats de col·locació amb blocs Termoarcilla ECO 3.

Termoarcilla ECO 3 de 24

Execuió del mur amb junta de morter de agarre contínua
Els blocs Termoarcilla ECO3 s’uneixen amb una junta de morter d’unió contínua entre les fileres de peces.

Conductivitat de la junta de morter (W/m·k) 1,3 0,7 0,4 0,2 0,1
Conductivitat tèrmica del muro sense revestir (W/m·K) 0,214 0,181 0,159 0,140 0,128
Resistència tèrmica del mur sense revestir (m²·K/W) 1,112 1,314 1,495 1,701 1,864
Transmitància tèrmica del mur sense revestir (W/m²·K) 0,89 0,76 0,66 0,58 0,53

Execució del mur amb junta de morter d’unió, interrompuda per separació d’aire de 30 mm de gruix
La diferència d’aquesta solució constructiva pel que fa a l’anterior és la creació d’una separació d’aire en el centre de la junta de morter. Això permet millorar les propietats de conductivitat tèrmica del mur.