Construcció amb Termoarcilla

Segons la forma de posar els blocs Termoarcilla ECO 3 s’obtenen diferents resultats de conductivitat i resistència tèrmica del mur.

Col·locació de termoarcilla tipus 1

Tipus 1

Execució del mur amb junta de morter d’unió contínua.

Col·locació termoarcilla tipus 2

Tipus 2

Execució del mur amb junta de morter d’unió, interrompuda per separació d’aire de 30 mm de gruix.

Col·locació termoarcilla tipus 3

Tipus 3

Execució del mur amb junta de morter d’unió, interrompuda per banda de material aïllant de 30 mm de gruix.

Dades de col·locació

A continuació mostrem les taules de resultats de col·locació amb blocs Termoarcilla ECO 3.

Termoarcilla ECO 3 de 24

Execuió del mur amb junta de morter de agarre contínua
Els blocs Termoarcilla ECO3 s’uneixen amb una junta de morter d’unió contínua entre les fileres de peces.

Conductivitat de la junta de morter (W/m·k) 1,3 0,7 0,4 0,2 0,1
Conductivitat tèrmica del muro sense revestir (W/m·K) 0,214 0,181 0,159 0,140 0,128
Resistència tèrmica del mur sense revestir (m²·K/W) 1,112 1,314 1,495 1,701 1,864
Transmitància tèrmica del mur sense revestir (W/m²·K) 0,89 0,76 0,66 0,58 0,53

Execució del mur amb junta de morter d’unió, interrompuda per separació d’aire de 30 mm de gruix
La diferència d’aquesta solució constructiva pel que fa a l’anterior és la creació d’una separació d’aire en el centre de la junta de morter. Això permet millorar les propietats de conductivitat tèrmica del mur.

Conductivitat de la junta de morter (W/m·k) 1,3 0,7 0,4 0,2 0,1
Conductivitat tèrmica del mur sense revestir (W/m·K) 0,170 0,158 0,148 0,136 0,127
Resistència tèrmica del mur sense revestir (m²·K/W) 1,399 1,503 1,611 1,750 1,875
Transmitància tèrmica del mur sense revestir (W/m²·K) 0,71 0,66 0,62 0,57 0,53

Execució del mur amb junta de morter d’unió, interrompuda per banda de material aïllant de 30 mm de gruix
Afegim una banda de material aïllant de 30 mm a la separació d’aire creada en la solució anterior per millorar encara més la resistència tèrmica.

Conductivitat de la junta de morter (W/m·k) 1,3 1,06 0,83 0,65 0,44 0,279 0,199
Resistència a la compressió del morter M-10 M-7,5
M-5
M-7,5
M-5
M-7,5 M-7,5 M-10 M-5
Conductivitat tèrmica del mur sense revestir (W/m·K) 0,154 0,153 0,150 0,147 0,143 0,138 0,135
Resistència tèrmica del muro sense revestir (m²·K/W) 1,556 1,569 1,599 1,630 1,679 1,739 1,784
Transmitància tèrmica del mur sense revestir (W/m²·K) 0,64 0,63 0,62 0,61 0,59 0,57 0,56

Termoarcilla ECO 3 de 29

Execució del mur amb junta de morter d’unió contínua
Els blocs Termoarcilla ECO3 s’uneixen amb una junta de morter d’unió contínua entre les fileres de peces.

Conductivitat de la junta de morter (W/m·k) 1,3 1,06 0,83 0,65 0,44 0,279 0,199
Resistència a la compressió del morter M-10 M-7,5
M-5
M-7,5
M-5
M-7,5 M-7,5 M-10 M-5
Conductivitat térmica del mur sense revestir (W/m·K) 0,214 0,201 0,188 0,176 0,160 0,145 0,136
Resistència tèrmica del mur sense revestir (m²·K/W) 1,398 1,486 1,592 1,699 1,869 2,062 2,196
Transmitància tèrmica del mur sense revestir (W/m²·K) 0,715 0,673 0,628 0,589 0,535 0,485 0,455

Execució del mur amb junta de morter d’unió, interrompuda per separació d’aire de 30 mm de gruix
La diferència d’aquesta solució constructiva pel que fa a l’anterior és la creació d’una separació d’aire en el centre de la junta de morter. Això permet millorar les propietats de conductivitat tèrmica del mur.

Conductivitat de la junta de morter (W/m·k) 1,3 1,06 0,83 0,65 0,44 0,279 0,199
Resistència a la compressió del morter M-10 M-7,5
M-5
M-7,5
M-5
M-7,5 M-7,5 M-10 M-5
Conductivitat tèrmica del mur sense revestir (W/m·K) 0,174 0,168 0,163 0,157 0,148 0,139 0,133
Resistència tèrmica del mur sense revestir (m²·K/W) 1,724 1,776 1,838 1,905 2,018 2,155 2,255
Transmitància tèrmica del mur sense revestir (W/m²·K) 0,580 0,563 0,544 0,525 0,495 0,464 0,443

Execució del mur amb junta de morter d’unió, interrompuda per banda de material aïllant de 30 mm de gruix
Afegim una banda de material aïllant de 30 mm a la separació d’aire creada en la solució anterior per millorar encara més la resistència tèrmica.

Conductivitat de la junta de morter (W/m·k) 1,3 1,06 0,83 0,65 0,44 0,279 0,199
Resistència a la compressió del morter M-10 M-7,5
M-5
M-7,5
M-5
M-7,5 M-7,5 M-10 M-5
Conductivitat tèrmica del mur sense revestir (W/m·K) 0,155 0,152 0,150 0,147 0,142 0,135 0,130
Resistència térmica del mur sense revestir (m²·K/W) 1,934 1,963 1,998 2,038 2,113 2,214 2,294
Transmitància tèrmica del mur sense revestir (W/m²·K) 0,513 0,509 0,500 0,491 0,473 0,452 0,436

Notes

Consultar les consideracions de posada en obra i de col·locació recomanades pel Consorci Termoarcilla.
Enllaç al programa de càlcul de murs de Termoarcilla: CMT+L

Per facilitar la utilització dels blocs Termoarcilla, el Consorci Termoarcilla ha desenvolupat conjuntament amb Arktec, empresa especialitzada en programari per a arquitectura, enginyeria i construcció, un nou programa de càlcul de murs de càrrega amb Termoarcilla (CMT + L) amb múltiples prestacions.

El Cercador de Solucions Termoarcilla és una eina que serveix per buscar solucions de muntatge de murs amb peces Termoarcilla i Termoarcilla ECO 1, ECO 2 i ECO 3, segons les exigències de transmitància tèrmica requerides en cada cas i per a complir les exigències del nou document DB HE 1 d’estalvi d’energia del CTE (codi tècnic de l’edificació).

L’aïllament de la solució dependrà del fabricant, de la peça seleccionada, i del muntatge, i quedarà vinculat a la descripció explícita que el programa realitza. Les característiques de la solució es poden exportar com a imatge o com a llibreria de materials de LÍDER, per al seu ús en aquest programa.