Característiques

Les característiques tècniques dels maons Termoarcilla fan d’aquest producte quelcom únic en el sector de la construcció. Li permetran construir murs d’una sola fulla amb característiques excepcionals que donaran a les seves obres un clar valor afegit.

Aïllament tèrmic maons de termoarcilla

Gran aïllament tèrmic i confort

Amb blocs Termoarcilla ECO 3:
Fins un 40% més d’aïllament tèrmic que amb blocs convencionals.

Resistència tèrmica sense revestiments de 1,934 W/m²·K (amb morter tradicional) i fins a 2,29 W/m²·K (amb morters tèrmics) i una transmitància tèrmica de U = 0,513 W/m²·K (amb morter tradicional) i fins U = 0,436 W/m²·K (amb morters tèrmics). Valors sense comptar revestimients exterior/interior.

Afegint un SATE (Sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior) de 6-8 cm i fent servir moter tradicional per a  la junta, s’aconsegueix una transmitància tèrmica de U = 0,25 W/m²·K.

Aïllament acústic

Gran aïllament acústic

Amb maons Termoarcilla ECO 3:
Fins a un 25% més d’aïllament acústic que amb blocs convencionals.

RA = 56,98 dBA

Valor obtingut amb l’eina ‘Certificado SILENSIS’ amb la solució: Guarnit de guix de 1,5 cm per la cara interior i arrebossat de morter de 1,5 cm per la cara exterior.

Inèrcia tèrmica

Gran inèrcia tèrmica

La inèrcia tèrmica és la capacitat per retenir la calor rebuda i cedir-la lentament a l’ambient.

Els nivells d’incercia tèrmica dels maons de termoarcilla permeten estalviar energia en consum de calefacció i també en refrigeració, mantenint la temperatura estable a les estances interiors.